Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

S.No

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Samet Giray TUNCA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Kadir OLCAY

Üye

3

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Mustafa İRİŞİK

Üye

4

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Ebru GÖRGÜN

Üye

5

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Sümeyye Öcal DÖRTERLER

Üye

6

Yüksekokul Sekreteri

Yunus Özer

Üye

7

Memur

Cumhur DEMİR

Kalite Veri Giriş Sorumlusu

 

Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımları

1-Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

2-Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program ve alt birimlerine duyurur, kararların uygulanmasına katkı sağlar ve sonuçlarını izler, 

3-Üniversitenin “Stratejik Planı’na katkıda bulunur.

4-Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın ilgili birimde yürütülmesini sağlar. 

5-Birim Kalite Komisyonu faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu ilgili yılın Kasım ayı sonuna kadar Üniversitenin Kalite Komisyonuna sunar. 

6-Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlar, ilgili yılın Kasım ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunar.

7-Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapar, bu kuruluşlara her türlü desteği verir. 

8-Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen takvim dâhilinde,  YÖKAK tarafından ilan edilen kurumsal kalite göstergeleri çerçevesinde Birim Dış Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Kalite Koordinatörlüğüne gönderir.

9-Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört (4) kez başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır. 

10-Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur. 

11- Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, Cuma